Kategoriler
Sepetim

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"); nsmoda.com.tr ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve Zerujport AVM, Kazlıçeşme Mahallesi. Asım Kazancıgil Cd. No:38 Dükkan:11/D, Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde bulunan Ns Moda Tesettür Giyim Ltd. ( “Ns Moda Tesettür” )ile; nsmoda.com.tr ve mobil uygulamasına (“Ns Moda Mobil”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan web sitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı ( “Üye” ) arasında, Üye'nin Ns Moda Tesettür’ün sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

Ns Moda Tesettür ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

2. TANIMLAR

Satıcı: Ns Moda Mobil üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satışa sunan ya da satan tüzel kişiyi ifade eder.

Alıcı: Ns Moda Mobil üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Hizmet Sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

Aracı Hizmet Sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üyeler’in Ns Moda Mobil üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Ns Moda Tesettür tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Ns Moda Tesettür’ün kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve nsmoda.com.tr Ns Moda Mobil üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası: Üye’nin Ns Moda Mobil’de yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler: Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Ns Moda Tesettür tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder. Üye: nsmoda.com.tr sayfasında yer alan üyelik sözleşmesi, kullanım koşulları ve gizlilik bildirimlerini kabul ederek “Üye” sıfatını kazanan gerçek kişileri ifade eder. Kullanıcı/Ziyaretçi: nsmoda.com.tr sayfasını, siteye üye olmaksızın ziyaret eden kişileri ifade eder. Misafir Kullanıcı: nsmoda.com.tr sayfasını kullanarak, siteye üye olmadan alışveriş yapan kişileri ifade eder.

 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Ns Moda Mobil’de bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun Ns Moda Tesettür tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Ns Moda Mobil’in ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfası'ndan ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir. Üyelik iptalinin gerçekleştirilmesi, ticari elektronik ileti gönderimi için verilen onayın da iptali anlamına gelmemektedir. Üye’nin, ayrıca ve özellikle elektronik ileti gönderim onayını da geri alması gerekmektedir.

3.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin kime ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Ns Moda Tesettür’dan talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Ns Moda Tesettür’ya ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğu kabul edilerek, bu doğrultuda işlem yapılacaktır.

3.3. Üye, Ns Moda Mobil üzerinden görüntülediği kampanya ve/veya reklamlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Ns Moda Mobil’de yer alanlar da dahil olmak üzere gerekli tüm yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Ns Moda Tesettür’ün herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.4. Üye, Ns Moda Mobil üzerinden Ns Moda Tesettür’dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Ns Moda Tesettür’ün Satıcı taraf, kendisinin ise Alıcı taraf olduğunu; Ns Moda Tesettür’ün bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

3.5. Ns Moda Tesettür; Üye’nin satıcıdan satın alacağı ürünlere dair tahsilat yetkisine sahip olacak ve Alıcı Ns Moda Tesettür’ya yapacağı söz konusu bu ödemeyle, Satıcıya karşı ödeme yükümlülüğünden kurtulacaktır.

3.6. Üye, Ns Moda Mobil üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Ns Moda Mobil’de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Ns Moda Mobil dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.7. Ns Moda Tesettür, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

3.8. Ns Moda Mobil’e üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, Üyeler arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Ns Moda Mobil’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üyelere iletebilecektir.

3.9. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Ns Moda Mobil üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10. Üye, Ns Moda Mobil’i aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

3.10.1Ns Moda Mobil’in herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

3.10.2 Ns Moda Mobil’in bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

3.10.3 Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle sahte Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

3.10.4 Yorum ve puanlama sistemlerinin; Ns Moda Mobil’deki yorumları Ns Moda Mobil dışında yayınlamak gibi Ns Moda Mobil dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

3.10.5 Virüs veya Ns Moda Mobil’e, Ns Moda Mobil’in veri tabanına, Ns Moda Mobil üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir zararlı yazılım yayılması;

3.10.6 Ns Moda Mobil tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Ns Moda Tesettür’ün önceden yazılı iznini alınmaksızın Ns Moda Mobil üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde Ns Moda Mobil’de yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

3.11. Üye, Ns Moda Mobil’de yaptığı işlemleri Ns Moda Tesettür’ya maddi ve Ns Moda Mobil’e teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Ns Moda Mobil kullanımının Ns Moda Mobil’e zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesabım Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

3.12. Ns Moda Mobil’in veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Ns Moda Tesettür’ün ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

4. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Ns Moda Tesettür, Üyelerinden elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak hem KVKK'ye (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) hem de 2016/679 Sayılı AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne ("GVKT") tabidir. Ns Moda Tesettür, Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası ve GVKT Gizlilik Politikası ve nsmoda.com.tr Ns Moda Mobilden erişilebilecek işbu Anlaşma uyarınca Kullanıcılarından kişisel verileri toplar, kullanır, iletir ve işler. Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası ve GVKT Gizlilik Politikası işbu Üyelik Anlaşmasının bir parçasıdır.

Türkiye’de yerleşik olmadığınız ve ödemenizi Discover, Carte Bancaire, JCB, Maestro, Union Pay, Sofortuberweisung, QIWI, Bancontact, Diners, Hipercard, Sepa Direct Debit and IDEAL kart aracılığıyla veya ABD’de AMEX kart aracılığıyla yaptığınız durumlarda ödemeleriniz Ns Moda Tesettür Paytr Ödeme Hizmetleri A.Ş  aracılığıyla kişisel verilerinize ulaşım olmaksızın yalnızca sipariş numaranız kullanılarak işlenir.

Kişisel verileri kullanımımızla ve bu konularda sahip olduğunuz haklarla ilgili daha fazla bilgi için ve

KVKK kapsamında kişisel verilerinizi koruma ve işlememizle ilgili bilgi edinmek için,

[Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası] bağlantısından Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikasına erişebilir ve kisiselverilerim@nsmoda.com.tr adresine e-posta göndererek söz konusu haklarınızı icra edebilirsiniz.

Ayrıca,

Bir Avrupa Birliği üye ülkesinde ikamet ediyorsanız, GVKT kapsamında kişisel verilerinizi koruma ve işlememizle ilgili bilgi edinmek için, [GVKT Gizlilik Politikası] bağlantısından GVKT Gizlilik Politikasına erişebilir ve dpo@nsmoda.com.tr adresinden Veri Koruma Sorumlumuza e-posta göndererek söz konusu haklarınızı icra edebilirsiniz.

Bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresi, Ns Moda Tesettür üyelik süreciniz sırasında ibraz ettiğiniz e-posta adresi olmalıdır. Bir Üye olduğunuzla ilgili makul çerçevede bir ispat sağlanmadıkça, diğer e-posta adreslerinden alınan taleplere cevap verilmeyecektir.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“Ns Moda Tesettür” markası ve logosu, “Ns Moda Tesettür” mobil uygulamasının ve Ns Moda Mobil’in tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Ns Moda Tesettür tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı kendi mülkiyetindedir. Üye, Ns Moda Tesettür’ün veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya Ns Moda Mobil’in bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Ns Moda Tesettür’ün yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Ns Moda Tesettür’ün fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Ns Moda Tesettür’ün ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Ns Moda Tesettür,işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Ns Moda Mobil’de yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Ns Moda Mobil’de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Ns Moda Mobil’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

7. MÜCBİR SEBER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Ns Moda Tesettür’ün kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Ns Moda Tesettür’ün işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Ns Moda Tesettür ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Ns Moda Tesettür’ün resmi defter ve ticari kayıtları ile Ns Moda Tesettür’ün veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının,

elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

8.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

8.3. Ns Moda Tesettür, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

8.4. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8.5. Üye, Ns Moda Tesettür’ün önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

8.6. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

8 (sekiz) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibarıyla yürürlüğe girmiştir